Πολιτική απορρήτου

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία SKYWORX MON IKE, που εδρεύει στην οδό Αφροδίτης αριθ. 9 στο Δάσος Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 801087475 ΔΟΥ Αιγάλεω Γ.Ε.ΜΗ. 148776301000, τηλέφωνο 2110125139, e-mail info@multicopter.gr (εφεξής «Εταιρεία»), με προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, σας ενημερώνει με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης.
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.).

 

1.Ορισμοί

 

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας Πολιτικής σας παραθέτουμε τους ορισμούς των βασικών εννοιών που θα συναντήσετε:

Υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο χρήστης του ιστοτόπου, ο πελάτης/καταναλωτής του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο οποίος προβαίνει σε παραγγελία και αγορά προϊόντος/υπηρεσίας, ο εγγεγραμμένος χρήστης, και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπό μας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.

Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία με την επωνυμία SKYWORXMONIKE, που εδρεύει στην οδό Αφροδίτης αριθ. 9 στο Δάσος Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 801087475, ΔΟΥ Αιγάλεω, Γ.Ε.ΜΗ. 148776301000, τηλέφωνο 2110125139, e-mail info@multicopter.gr, η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

Εκτελών την Επεξεργασία

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Αποδέκτης

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, όπου επίσης κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

 

2.Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας, στις εξής περιπτώσεις:


Δραστηριότητα

Δεδομένα

Σκοπός

Νομική βάση

Είσοδος στον ιστότοπο

διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, URL, referrer-URL, accessprovider, φυλλομετρητής, λειτουργικό σύστημα

Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος

α) η μεταξύ μας σχέση
β) έννομη υποχρέωση
γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό

Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας

όνομα, e-mail, τηλέφωνο, σχόλια (περιεχόμενο του μηνύματος)

Επικοινωνία, διαχείριση/διευθέτηση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας

α) η μεταξύ μας σύμβαση
β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

e-mail, όνομα, επώνυμο (κατά περίπτωση), περιεχόμενο του μηνύματος

Επικοινωνία, διαχείριση/διευθέτηση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας

α) η μεταξύ μας σύμβαση
β) η έννομη υποχρέωσή μας, βάσει του καταναλωτικού δικαίου
γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας

Δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή)

Ονοματεπώνυμο, e-mail, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ.,  χώρα, τηλέφωνο, (κινητό, επωνυμία, επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.)

Εγγραφή ως μέλος στον ιστότοπό μας

 

α) οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας (σύμβαση)
β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης

Παραγγελία – αγορά προϊόντων

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., χώρα, τηλέφωνο, κινητό, email, στοιχεία διεύθυνσης αποστολής παραγγελίας, στοιχεία απόδειξης ή τιμολόγησης, δεδομένα σε παρατηρήσεις/ σχόλια

Σύναψη σύμβασης, διαχείριση/διεκπεραίωση παραγγελίας, τιμολόγηση, τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων, εξυπηρέτηση πελάτη

 

α) η μεταξύ μας σύμβαση
β) οι έννομες υποχρεώσεις μας

Προωθητικές ενέργειες (newsletter)

e-mail

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τα προϊόντα τις υπηρεσίες μας, προνόμια

α) η συγκατάθεσή σας
β) κατά περίπτωση, το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο προώθησης ενεργειών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στους υφιστάμενους πελάτες για όμοιους διαφημιστικούς σκοπούς

Cookies (βλ. Πολιτική για τα Cookies)

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας, την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας ή άλλη επικοινωνία μαζί μας μέσω αυτού, είναι τα αναγκαία για εμάς, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησής σας και της εκπλήρωσης των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεών μας κατά τη μεταξύ μας σχέση, αλλά και των εννόμων υποχρεώσεών μας εν γένει, στο πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών και προστασίας του καταναλωτή. Ως εκ τούτου, χωρίς την παροχή των αναγκαίων ανά περίπτωση δεδομένων σας, κατά τη διαδικασία παραγγελίας και εκτέλεσης αυτής, δε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η αγορά σας.
Όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), δεν επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα μέσω του ιστοτόπου μας, όπως π.χ. δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για εμάς.

 

3.Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ώστε, η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από ανήλικα πρόσωπα. Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει διαθέσει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του, να προβούμε σε διαγραφή των εν λόγω δεδομένων. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει παράσχει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, άλλως αν παρέχεται ή εγκρίνεται από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

 

4.Αποδέκτες των δεδομένων σας

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης μέσω του ιστοτόπου μας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από:

 • το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και να εφαρμόζει τις οριζόμενες από εμάς Πολιτικές,

 • συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως Εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχουμε διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά τρίτοι συνεργάτες-τεχνικές εταιρείες στα πλαίσια διαχείρισης του ιστοτόπου και παροχής υπηρεσιών, υποστήριξης εφαρμογών μας, εταιρείες παροχής προωθητικών υπηρεσιών (λ.χ. αποστολή ενημερωτικών δελτίων), κλπ.

 • τραπεζικός οργανισμός με την επωνυμία ALPHABANK

 • οι συμβεβλημένες εταιρείες ταχυμεταφορών (π.χ.ACS, SPEEDEX)

 • δημόσιοι φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

Δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Οποιαδήποτε τυχόν διαβίβαση θα συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ, και σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε σχετικώς.

 

5.Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

 

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών δεσμεύσεών μας, λαμβανομένων υπόψιν των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας αλλά και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

6.Τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας

 

Σε κάθε περίπτωση, εσείς διατηρείτε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε επισκέπτης, εγγεγραμμένος χρήστης ή πελάτης μας, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στο ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, αλλά και την κείμενη εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:


Δικαίωμα

Τι αφορά

Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία των δεδομένων, πριν και κατά την επεξεργασία (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)

Πρόκειται για το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ποιοι είμαστε, ποιος ο σκοπός επεξεργασίας, ποιοι οι αποδέκτες, ο χρόνος τήρησης αυτών, κλπ.

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ)                              

Πρόκειται για το δικαίωμά σας να λάβετε επιβεβαίωση επεξεργασίας των δεδομένων σας, αντίγραφο αυτών και τις αναγκαίες πληροφορίες.

 

Δικαίωμα διόρθωσης (άρ. 16 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας να διορθώνετε ανακριβή δεδομένα καθώς και να συμπληρώνετε τα ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») (άρ. 17 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (άρ. 18 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας για περιορισμό της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας, αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους.

Δικαίωμα φορητότητας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας να λάβετε ή να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας  ή την εκτέλεση σύμβασης και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης σε τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας να αντιτάσσεσθε για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά  βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας η οποία σας επηρεάζει σημαντικά.

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)

Το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία που γίνεται με βάση αυτήν. Σημειωτέον ότι ηνομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που έλαβε χώρα πριν την ανάκληση δεν επηρεάζεται.

Δυνατότητα υποβολής  καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρ. 77 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβαίνει τον ΓΚΠΔ., να απευθυνθείτε στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, η οποία στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

 

7.Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

 

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας κατόπιν συμπλήρωσης του ειδικού Εντύπου άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε και υπό τις ειδικότερες σε αυτό οδηγίες, ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή τους, με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν:

 • Είτε αποστέλλοντάς το μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@multicopter.gr

 • Είτε με αποστολή του ή με αυτοπρόσωπη παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας μας, στην οδό Αφροδίτης αριθ. 9 στο Δάσος Χαϊδαρίου.

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

 

8.Ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας

 

Η Εταιρεία μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων κατά την επεξεργασία και ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία αλλά και τη διαφύλαξη τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Διαθέτει σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.
Ειδικότερα, ως προς τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω του ιστοτόπου μας:
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer - Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας), το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ιστοτόπου και του περιηγητή του χρήστη και προστατεύει την περιήγησή του. Το πρωτόκολλο SSL αποτελεί το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (webservers). Η κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας με το τρόπο αυτό προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που εξακριβώνει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία που ενεργοποιεί το πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελία ενός προϊόντος ή συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας), τότε πραγματοποιείται μία σειρά ελέγχων και ενεργειών, που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ασφαλή διασύνδεση μεταξύ ιστοτόπου και χρήστη.
Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει, κατά το μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης αντιικών προγραμμάτων, με σκοπό την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία του ιστοτόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Επίσης, η Εταιρεία ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στους ιστοτόπους για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών.
Οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που τυγχάνουν διαχείρισης μέσω του ιστοτόπου μας, κρυπτογραφούνται κατά τέτοιον τρόπο που μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η κρυπτογράφηση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση ισχυρών αλγορίθμων κρυπτογράφησης, βάσει των βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. (π.χ. AES256, 3DES, SHA256).
Όσον αφορά τους Κωδικούς Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password), για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Multicopter.gr χρησιμοποιείτε δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Multicopter.gr σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών. Ο κωδικός σας για να γίνει δεκτός πρέπει να είναι ισχυρός, δηλαδή να αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ (8) χαρακτήρες, ένα (1) σύμβολο και έναν (1) αριθμό. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές για τη θωράκιση των κωδικών πρόσβασης σας. Συγκεκριμένα, κατά την εισαγωγή του κωδικού σας γίνεται hashing αυτού. Με αυτή τη διαδικασία, δε δύναται να γνωρίζουμε εμείς τον κωδικό σας.
Σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας των συναλλαγών που λαμβάνονται από την Alpha Bank παρακαλούμε ανατρέξτε στο σύνδεσμο
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/support-center/alpha-e-commerce/alpha-e-commerce-kai-asfaleia.

 

9.Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia):

 • Facebook: https://www.facebook.com/Multicopter.gr/

Όσον αφορά ορισμένες επεξεργασίες, εμείς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των πλατφορμών των ως άνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργούμε ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας, κατά την έννοια του άρ. 26 ΓΚΠΔ. Ως προς την επεξεργασία των δεδομένων από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να έχουμε μόνο περιορισμένη επιρροή. Ώστε, δρούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διαθέτουμε και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία δεδομένων σας από τους παρόχους των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει για τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου/Προστασίας του εκάστοτε παρόχου.

 

10.Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας μας

 

Η Εταιρεία μας με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης δηλώνει τα κάτωθι:

 • Δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή τον ιστότοπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

 • Δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 • Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. O χρήστης θα ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.

 • Ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

 

 

11.Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Επωνυμία

SKYWORX MON IKE

Έδρα

Αφροδίτης 9, Δάσος Χαϊδαρίου

ΑΦΜ/ΔΟΥ

801087475/Αιγάλεω

Γ.Ε.ΜΗ.

148776301000

Τηλέφωνο

+30 2110125139

E-mail

info@multicopter.gr

Website

www.multicopter.gr

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή)

Διεύθυνση

Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο

+30 210 6475600

Fax

+30 210 6475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

contact@dpa.gr

Website

www.dpa.gr

Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2020